REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

§1.

Podstawę prawną dla wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego stanowi art. 222 ust. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

§2.

Monitoring wizyjny wprowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia  i zachowania w tajemnicy informacji, który ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę. 

§3.

 • System monitoringu wizyjnego obejmuje zestaw kamer, rejestrator oraz oprogramowanie do obserwacji zapisów. Rejestracji podlega obraz z kamer, bez rejestracji dźwięku.
 • Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 • Urządzenia rejestrujące obraz zabezpieczone są hasłem dostępu.

§4.

 • Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Pracodawca.
 • Osobą upoważnioną do przeglądania zarejestrowanego obrazu jest Menadżer obiektu
 • Firma serwisująca system monitoringu na podstawie umowy powierzenia.

§5.

 • Zapis z monitoringu może zostać odtworzony za zgodą i w terminie ustalonym przez osobę upoważnioną w celach określonych w §1.
 • Nagrania mogą być przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 • Zapis monitoringu może być udostępniony osobom bezpośrednio zainteresowanym wyjaśnieniem zdarzenia z zachowaniem anonimizacji innych zarejestrowanych osób, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia praw i wolności osób.
 • Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny.
 • Po upływie określonego prawem terminu zapisy z kamer ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniach rejestrujących.

§6.

Informacja o monitoringu (znak graficzny kamery) umieszczona jest w widocznym miejscu na recepcji obiektu.