REGULAMIN

Osoby korzystające z usług Akademii Holistycznej Rejowska 99  zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu:

 1. Klub Fitness jest czynny w następujących godzinach:
 • poniedziałek-piątek 8:00-22:00
 • soboty 8:00-20:00
 • niedziele 8:00-20:00
 • święta: według ustaleń Menagera siłowni.
 1. Osoby korzystające z Klubu, które w czasie ćwiczeń lub pobytu w Klubie źle się poczują, zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę Klubu.
 2. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 3. Klient Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za śmierć, uszkodzenie ciała lub utratę zdrowia Klienta chyba że nastąpiło to z winy niesprawnego sprzętu klubowego lub w inny sposób, w którym zawinił Klub.
 4. Zabrania się Członkowi Klubu korzystania z obiektu w stanie choroby zakaźnej (w tym COVID-19), infekcji lub innych dolegliwości, które mogą mieć wpływ na inne osoby w Klubie. Klub w przypadku uzasadnionych wątpliwości może poprosić o pisemną zgodę od Lekarza o braku przeciwwskazań medycznych.
 5. Zabrania się rozwieszania plakatów, rozdawania ulotek reklamowych oraz wykorzystywania sprzętu Klubu do celów komercyjnych bez zgody Menadżera Klubu.
 6. Na terenie Klubu obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Klubu, tylko za pisemną zgodą podpisaną przez opiekuna prawnego, lub pod bezpośrednią opieką opiekuna prawnego.
 8. Na terenie Klubu zabrania się:
 •  używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, -wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek itp.)
 •  wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 •  niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenie Klubu,
 • zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń,
 1. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania i przynoszenia środków odurzających, dopingujących, narkotyków i alkoholu, jak również przychodzenia pod wpływem tych środków.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do zakończenia ćwiczeń najpóźniej 15 minut przed godziną zamknięcia Klubu
 3. Zakup wejścia jednorazowego lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Klubu Fitness.
 4. Użytkownicy nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów porządkowych, zostaną wyproszeni z Klubu Fitness bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie siłowni.
 6. Każdy klient ma obowiązek nabycia lub okazania karnetu przy wejściu do Klubu. Jeżeli jednak karnet stracił ważność i nie zostanie opłacony klient nie może przebywać na terenie Klubu.
 7. Osoby korzystające z usług Klubu zobowiązani są do podania niezbędnych danych osobowych oraz fotografii w celu potwierdzenia tożsamości w chwili sprawdzania karnetu.
 8. Klubowicze mogą publikować zdjęcia i filmy swoich treningów nie naruszając prywatności innych osób ćwiczących.
 9. Trener bądź inny przedstawiciel Klubu ma prawo usunąć z terenu siłowni osoby nieprzestrzegające regulaminu.
 10. Po zakończeniu ćwiczeń należy pozostawić po sobie porządek.
 11. Skargi i wnioski proszę kierować do Managera Klubu.
 12. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Managera Klubu.