POLITYKA PRYWATNOŚCI AKADEMIA HOLISTYCZNA


I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem klubu fitness oraz strony internetowej jest Akademia Holistyczna Filip Sokołowski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ponurego 28B, NIP: 6631840942.

II. Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie lub analizowanie).
Naszą ideą jest zachowanie przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z naszą polityką zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla realizacji określonych celów i zwracamy się o ich podanie jedynie wtedy, gdy jest to konieczne.

III. Jakie dane przetwarza administrator?

Administrator przetwarza następujące dane Klienta:

1. Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

3. Numer telefonu

4. Adres e-mail

5. Stan zdrowia

6. Zdjęcia oraz nagrania video osób przebywających na terenie Akademii Holistycznej

7. Nagrania monitoringu na całym obiekcie Akademii Holistycznej

IV. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

1. W celu zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu usług na podstawie zainteresowania ofertą Akademii Holistycznej stacjonarnie w miejscu działalności gospodarczej lub drogą internetową.

2. W celu doręczania informacji po przez rozmowy telefoniczne oraz wiadomości SMS.

3. W celu doręczania wiadomości e-mail informacyjnej oraz marketingowej.

4. W celu organizowania wydarzeń, warsztatów, szkoleń oraz eventów sportowych.

5. W celu organizowania zajęć grupowych oraz zajęć indywidualnych.

6. W celu prowadzenia akcji promocyjnych i marketingowych.

7. W celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta.

8. W celu zapewnienia klientowi bezpieczeństwa podczas zajęć, rozwoju oraz prawidłowego nadzoru podczas zajęć indywidualnych.

V. Udostępnianie danych osobowych.

Do danych osobowych mają dostęp:

1. Członkowie firmy Akademia Holistyczna wynikające z wykonywanej przez nich usługi.

2. Księgowość Akademii Holistycznej – Kancelaria Księgowa dr Edyta Piątek Sp. z o.o.

3. System Gymsteer – rejestracja klientów.

4. Serwis e-mail prowadzący newslettera.

5. Strona www.akademia-holistyczna.pl

6. Monitoring Akademii Holistycznej

Zewnętrznie do danych osobowych dostęp mają podmioty:

1. Facebook www.facebook.com

2. Google www.google.pl

3. Instagram www.instagram.com

4. Microsoft- Office i Excel.

Powyższe podmioty przestrzegają przepisów z zakresu przechowywania i przetwarzania danych osobowych do rozporządzenia tzw. RODO. Z podmiotami od 1-6 Akademia Holistyczna współpracuje i są niezbędne do prowadzenia tej działalności gospodarczej natomiast z podmiotami zewnętrznymi od 1-4 Akademia Holistyczna zawarła umowę powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów.

VI. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy członkowskiej oraz w związku z zawarciem umowy członkowskiej będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
Pozyskane podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Jakie prawa Ci przysługują?

1. Prawo do dostępu do danych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane

2. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne)

3. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania

4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy określonego celu, np. marketingu). 

5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

6. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO, np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Informacja wymogu podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa. Podanie danych jest obligatoryjne w sytuacjach przewidzianych prawem (np. do wystawienia faktury, ze względów podatkowych lub rachunkowych).